Skip to content

Klinikadministration for tandlæger

Vejen til en lettere hverdag med fælles platform for hele klinikken.

Medarbejder- administration

Planlægning

Tidsregistrering & godkendelser

Kvalitets- & opgavestyring

Løn- administration

Statistik

Hjemmeadgang

Netværks- administration

Roller & rettigheder

Udforsk yderligere oplysninger for hver af funktionerne.

Medarbejderadministration

Medarbejderadministration

Medarbejderne er rygraden i din tandlægeklinik. Derfor skal al data om medarbejderne samles og administreres ét sikkert sted, og medarbejderne skal have adgang til og fuld gennemsigtighed på egne data og opgørelser. I ClinicDrive opretter, tilgår og ajourfører du let al data om medarbejderne og deres individuelle aftalegrundlag. Med beskedsystemet kommunikerer I sikkert og målrettet mellem klinikkens medarbejdere.

Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under medarbejderadministration.

Medarbejderstamdata​

I ClinicDrive kan du let og hurtigt oprette og ajourføre medarbejdernes stamdata, som danner grundlag for alle andre funktioner i systemet. Al medarbejderdata er samlet ét sted og håndteres i overensstemmelse med GDPR. På medarbejderplatformen kan den enkelte medarbejder selv tilgå egne data.
 • Al medarbejderdata er samlet ét sted
 • Administrator kan oprette og ajourføre data for alle medarbejdere
 • Medarbejdere kan tilgå egne data
 • Data opbevares og håndteres i overensstemmelse med GDPR

Medarbejderoversigt

Medarbejderoversigten giver hurtigt overblik over nye, nuværende og tidligere medarbejdere. Her er alle medarbejdernes informationer samlet i et overblik, hvor du kan let kan finde den enkelte medarbejders kontaktinformationer og se, om han eller hun er mødt på arbejde. Medarbejderdata gemmes og slettes i overensstemmelse med GDPR.
 • Overskueligt overblik over alle medarbejdere
 • Let adgang til medarbejderdata
 • Overblik over, om medarbejderne er mødt på arbejde
 • Data gemmes og slettes i overensstemmelse med GDPR

Medarbejderprofil (B,F,N)

For hver enkelt medarbejder har ClinicDrive en medarbejderprofil, der viser stamdata, aftalegrundlag og opgørelser af timer og fravær. Data og opgørelser opdateres løbende og er baseret på de gældende overenskomster. Medarbejdere og administrator har direkte adgang til de underliggende data, så der er fuld gennemsigtighed for alle opgørelser. Det skaber tryghed og styrker tilliden i klinikken.
 • Medarbejderprofil med oplysninger om den enkelte medarbejder
 • Løbende opdatering af data og opgørelser
 • Opgørelser baseret på gældende overenskomst for faggruppen
Fuld gennemsigtighed for medarbejder og administrator

Medarbejderaftalegrundlag​ (B,F,N)

Medarbejdernes aftalegrundlag er kernen i samarbejdet mellem medarbejder og klinik. Det er vigtigt, at du holder det ajour, så det altid tager højde for gældende aftaler og kontraktuelle forhold. Det giver dig en sikkerhed for, at alle opgørelser er baseret på de gældende overenskomster. Du kan lave ændringer i aftalegrundlaget frem i tid, for eksempel når en elev bliver udlært.
 • Opret og vedligehold let aftalegrundlag for den enkelte medarbejder
 • Mulighed for at planlægge fremtidige ændringer i aftalegrundlaget
 • Sikkerhed for, at alle opgørelser er baseret på det gældende aftalegrundlag

Kommunikation og kontakter​ (B,F,N)

Sikker og præcis kommunikation kan være en udfordring i en travl hverdag, og vigtig information kan let gå tabt. ClinicDrives beskedfunktion giver jer mulighed for at kommunikere på tværs af klinikken eller det netværk af klinikker, som I er en del af. Beskeder kan sendes til én eller flere medarbejdere, og du får kvittering for modtagelse. Gennem kontaktlisten har alle i klinikken let adgang til kontaktinformationer på samarbejdspartnere og kontaktpersoner.
 • Beskedsystem sikrer præcis kommunikation til relevante medarbejdere
 • Beskeder sendes sikkert og kan kun læses af rette modtager
 • Kvittering for modtagelse, så du ved, at relevante beskeder bliver læst
Let adgang til kontaktinformationer for alle i klinikken

Planlægning

Planlægning

Med intelligent planlægning sikrer du den optimale bemanding på klinikken. ClinicDrive understøtter fremmøde- og fraværsplanlægning, og med aktivitetsplanen sikrer du, at alle medarbejdere kender dagens opgaver og teams. Som tilkøb kan du få ClinicDrives modul til lokaledisponering, der understøtter optimal udnyttelse af alle klinikrum.


Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under planlægning.

Planlægningsperioder (F,N)

I ClinicDrive har du friheden til at opdele året i forskellige planlægningsperioder, hvilket kan være relevant i forbindelse med planlægning af f.eks. ferie. Derudover har du kontrol over, hvornår de individuelle planlægningsperioder bliver delt med klinikkens medarbejdere. Centrale aspekter inkluderer:
 • Året kan segmenteres i separate planlægningsperioder.
 • Du har mulighed for at bestemme, hvornår de enkelte perioder bliver tilgængelige for klinikkens medarbejdere.

Fremmøde (B,F)

Fremmødeplanlægningen er baseret på de timer, der er specificeret i medarbejdernes kontraktmæssige forpligtelser. Her har du også mulighed for at foretage ændringer, såsom planlægning af ekstra arbejdstid. Systemet sikrer, at du løbende har overblik over tildelte timer, hvilket bidrager til, at den gennemsnitlige arbejdstid svarer til det aftalte. Derudover kan du tilpasse fremmødeplanen inden for hver enkelt planlægningsperiode. Væsentlige elementer inkluderer:

 • Fremmødeplanen er skabt på baggrund af de timer, der er fastlagt i medarbejdernes kontraktlige vilkår.
 • Systemet giver mulighed for at administrere merarbejde og sikrer overblik over tildelte timer.
 • Fremmødeplanen kan blive tilrettelagt i henhold til den enkelte planlægningsperiode.

Fraværshåndtering (B,F,N)

Systemet håndterer både planlagt fravær såsom ferie og uregelmæssigt, og fravær som sygdom for hver enkelt medarbejder. Derudover giver det også mulighed for at få et samlet overblik over fraværet i hele klinikken, hvilket kan være nyttigt ved længerevarende ferieperioder. Medarbejdere har også mulighed for at indsende ønsker om fravær, som kan blive behandlet og godkendt af en administrator gennem ClinicDrives godkendelsesproces. Kerneaspekter inkluderer:
 • Administrering af både planlagt og uregelmæssigt fravær.
 • Mulighed for at generere en specifik oversigt over fravær ved planlægning af ferieperioder.
 • Medarbejderes fraværsønske kan blive håndteret og godkendt af en administrator i en dedikeret godkendelsesprocedure.

Aktivitetsplanlægning​ (B,F,N)

Gennem aktivitetsplanlægning har administratoren mulighed for at fordele klinikkens daglige opgaver mellem medarbejderne, hvilket sikrer en optimal bemanding til både behandlinger og andre kliniske aktiviteter. Desuden kan administratoren ved hjælp af matching-funktionen også danne medarbejderteams. Aktivitetsplanen fungerer som klinikkens fælles kalender, hvorigennem alle kan opnå overblik over dagens begivenheder. Vigtige aspekter inkluderer:
 • Optimal opgavefordeling for at sikre passende bemanding.
 • Mulighed for at oprette medarbejderteams gennem matching-funktionen.
 • En fælles aktivitetsplan, der giver et samlet overblik over dagens arrangementer og aktiviteter for alle involverede.

Ressource (T)

Ved hjælp af lokaleplanen kan du nemt og hurtigt opnå en overskuelig forståelse af, hvordan klinikkens lokaler udnyttes. Lokaleplanen er integreret med aktivitetsplanen og giver en helhedsforståelse af, hvor de individuelle medarbejdere arbejder, og hvilke aktiviteter de deltager i. Denne løsning er udviklet som en del af et samarbejde mellem AI Danmark og DTU. Væsentlige punkter inkluderer:
 • Lokaleplanen optimerer klinikkens lokaleudnyttelse ved at skabe en intelligent tilgang.
 • Planen forbinder medarbejdere, lokaler og aktiviteter for at opnå en optimal planlægning.
 • Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med AI Danmark og DTU, hvilket sikrer en avanceret tilgang til optimering af lokaleudnyttelse.

Tidsregistrering og godkendelser

Tidsregistrering og godkendelser

Registrering af fremmøde og afvigelser fra planen er vigtige, for at sikre korrekt udbetaling af løn. I ClinicDrive registrerer medarbejderne selv deres mødetid, og alle afvigelser afstemmes let og hurtigt mellem medarbejder og klinikkens administrator. Det giver gennemsigtighed og sikrer høj kvalitet af data og opgørelser.

Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under tidsregistrering og godkendelser.

Fremmødepolitik (B,F,N)

I ClinicDrive kan du lave lokale aftaler om fremmødepolitik. Fremmødepolitikken fastlægger hvor stor afvigelse, der må være inden for den planlagte mødetid, når medarbejderen checker ind ved arbejdsdagens start, og ud ved arbejdsdagens slutning.

 • Mulighed for lokal aftale om fremmødepolitik
 • Fastsættelse af tolerance for afvigelse inden for den planlagte mødetid

Tidsgodkendelser (B,F,N)

I ClinicDrive er alle afvigelser fra den tilladte mødetid, der falder uden for tolerancen, påkrævet at blive gensidigt godkendt af både medarbejderen og klinikkens administrator. Dette princip, som vi kalder “ja/ja-princippet”, sikrer gennemsigtighed i registreringen af arbejdstid og afvigelser, og opbygger tilliden mellem klinikken og medarbejderne. Hvis en medarbejder ikke har godkendt en afvigelse ved månedens afslutning, kan administratoren i særlige tilfælde straksgodkende afvigelsen, så den ikke forhindrer behandlingen af løndata.

Vigtige punkter inkluderer:

 • Afvigelser fra den tolererede mødetid kræver godkendelse.
 • Godkendelse udføres af både administrator og medarbejderen (ja/ja-princippet).
 • I tilfælde af manglende godkendelse kan administratoren straksgodkende en afvigelse, for at lønopgørelsen ikke bliver påvirket.

Afslut dag (B,F)

Ved arbejdsdagens afslutning checker medarbejderen ud i systemet og kan her sende eventuelle afvigelser fra den planlagte mødetid til godkendelse – for eksempel i tilfælde af merarbejde. Det minimerer risikoen for fejlregistreringer og nedbringer mængden af administration i klinikken.
 • Medarbejderne checker ud ved arbejdsdagens afslutning
 • Eventuelle afvigelser sendes til godkendelse hos administrator
 • Risiko for fejlregistrering og administrationstid nedbringes

Anmodninger/Ønsker

I ClinicDrive er det enkelt og brugervenligt at anmode om fravær hos ens nærmeste leder. Ligeledes er det nemt for administratorer at godkende anmodninger baseret på en tydelig fraværsplan, der giver optimale betingelser for at træffe de rette beslutninger. Alle anmodninger og svar på anmodninger foregår digitalt, og medarbejderne modtager også beskeder om deres anmodninger.

Kvalitets- og opgavestyring

Kvalitets- og opgavestyring

Både kvalitets- og rutineopgaver fylder meget i hverdagen i en klinik. Med ClinicDrive bliver procedurer, dokumenter og opgaveløsning sat i system og gjort tilgængelige for alle. Systemet understøtter, at alle opgaver bliver udført fejlfrit og til tiden – og at de kan udføres af medarbejdere med et minimum af oplæring. Kvalitetsopgaver dokumenteres i et kontrolspor til brug ved myndighedskontroller. Afvigelser fra de fastlagte procedurer kan også dokumenteres og danne grundlag for forbedringer.

Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under kvalitets- og opgavestyring.

Kvalitets- og rutineopgaver​ (B,F,N)

ClinicDrive faciliterer medarbejdernes udførelse af både kvalitets- og rutineopgaver i klinikken. Kvalitetsopgaver følges af en kontrolspor, der kan bruges i forbindelse med myndighedskontrol, mens rutineopgaver refererer til gentagne opgaver, som er afgørende for klinikkens daglige drift. For hver opgave kan der udpeges op til tre ansvarlige medarbejdere, og hvis en medarbejder ikke er til stede, bliver opgaven automatisk overført til en anden. Dette sikrer, at alle opgaver bliver udført til tiden, selv ved sygdom og andet fravær.

Væsentlige aspekter inkluderer:

 • Support af udførelsen af både kvalitets- og rutineopgaver.
 • Kvalitetsopgaver er dokumenteret med et kontrolspor, der kan anvendes i forbindelse med myndighedskontroller.
 • Automatisk overførsel af opgaver, hvis den ansvarlige medarbejder ikke er til stede, for at sikre rettidig udførelse af opgaverne.

Afvigelser​ (B,F,N)

I tilfælde af afvigelser fra procedurer og opgaver kan du oprette en afvigelsesrapport, der gør det muligt at følge op og implementere nødvendige tilpasninger og forbedringer. Desuden giver systemet dig mulighed for at gemme og tilgå tidligere rapporterede afvigelser, hvilket giver et grundlag for kontinuerlig forbedring.

Hovedtræk inkluderer:

 • Systemet støtter registrering af afvigelser fra fastlagte procedurer.
 • Tidligere rapporterede afvigelser opbevares og kan bruges som baggrund for at foretage forbedringer.
 • Denne tilgang bidrager til en kontinuerlig forbedringsproces ved at identificere og håndtere afvigelser effektivt.

Procedurer (B,F,N)

Beskrivelser af klinikkens procedurer sikrer, at der er klare retningslinjer for hvordan alle opgaver i klinikken skal udføres. Dette sikrer, at alle medarbejdere har mulighed for at gennemføre opgaver på en ensartet og korrekt måde, selv med minimal træning. Kernepunkter inkluderer:
 • Procedurebeskrivelser skaber klare retningslinjer for udførelsen af opgaver.
 • Med disse beskrivelser kan alle medarbejdere udføre opgaver på en ensartet og præcis måde.
 • Risikoen for fejl reduceres, og der kræves mindre træning, da retningslinjerne er let tilgængelige.

Dokumentbibliotek​ (B,F,N)

Alle dokumenter fra klinikken kan blive samlet i systemet, hvilket giver alle medarbejdere mulighed for at se og anvende dem i deres daglige arbejde. Dette kan inkludere manualer, der er nødvendige for at håndtere specifikke opgaver, samt illustrationer, der viser hvordan opgaver bør udføres. Dette tilgang minimerer fejlrisikoen og gør det nemt for nye medarbejdere at håndtere opgaver med minimal træning. Kernepunkter omfatter:
 • Centralisering af alle klinikkens dokumenter i et enkelt sted.
 • Adgang for alle medarbejdere til manualer og illustrative materialer vedrørende klinikkens opgaver.
 • Reduceret risiko for fejl og en mere smidig oplæringsproces for nye medarbejdere.

Lønadministration

Lønadministration


ClinicDrive understøtter en hurtig og fejlfri opgørelse af løngrundlaget for alle klinikkens medarbejdere. Med de løbende afstemninger af afvigelser og den systematiske månedsafslutningsproces, bliver det enkelt at skabe det korrekte grundlag for lønudbetalingen. Medarbejderne har adgang til at se egne saldi og konti – det øger gennemsigtigheden og styrker tilliden til grundlaget for lønopgørelsen. På baggrund af lønmapning kan du generere en csv-fil til indlæsning direkte i dit lønsystem, så risikoen for manuelle tastefejl elimineres.

Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under lønadministration.

Månedsafslutning

Ved månedens afslutning er det sandsynligt, at de fleste registreringer allerede vil være blevet afstemt gennem ClinicDrives godkendelsesproces, hvilket giver dig et solidt grundlag for lønadministrationen. Du kan således færdiggøre de sidste justeringer og sikre at alt er klar til udbetaling. Dette forebygger efterslæb og sikrer en høj kvalitet i løngrundlaget. Månedsafslutningen følger en systematisk proces med afstemning, kontrol og udbetaling. Til sidst genereres en arkivfil, der gemmer alle registreringer, der udgør grundlaget for udbetalingerne. Vigtige aspekter inkluderer:
 • Kontinuerlige godkendelser skaber et robust fundament for månedens afslutning.
 • En systematisk proces sikrer omhyggelig afstemning, kontrol og udbetaling af lønnen.
 • Arkivfilen opbevarer alle relevante data, så du altid kan revidere og få et overblik over de registreringer, der ligger til grund for lønudbetalingerne.

Saldioverblik​ (B,F,N)

I ClinicDrive har klinikkens administrator nemt og hurtigt adgang til et samlet overblik over alle medarbejdernes saldi. Dette omfatter saldoer for ferie, feriefridage, afspadsering og sygdom. Overblikket er konstant opdateret og giver information pr. aktuel dato.

Vigtige punkter inkluderer:

 • Administrator kan få et omfattende overblik over saldi for alle medarbejdere.
 • Overblikket er altid opdateret og afspejler de seneste ændringer.
 • Saldoer for ferie, feriefridage, afspadsering og sygdom er inkluderet i dette overblik.

Kontospecifikationer​ (B,F,N)

I systemet er det muligt at få indblik i én eller flere konti for en specifik medarbejder. Dette kan være nødvendigt for administratoren, eksempelvis i tilfælde af refusioner eller tvister. Administratoren har også beføjelse til at udføre manuelle kontoposteringer med tilhørende dokumentation. Medarbejdere har samtidig mulighed for at se deres egne kontobevægelser.

Kernefunktioner inkluderer:

 • Adgang til at inspicere én eller flere konti tilknyttet en bestemt medarbejder.
 • Evnen til at udføre manuelle kontoposteringer, herunder dokumentation, hvis det er nødvendigt.
 • Medarbejdere har adgang til at gennemgå deres egne kontobevægelser og oplysninger.

Arkiv​ (B,F,N)

I arkivet har du mulighed for at søge efter tidligere udarbejdede løngrundlag, der er opdelt i forskellige lønperioder. Når en lønperiode afsluttes, får medarbejderen automatisk adgang til sit personlige arkiv, hvor de kan få indblik i tidligere løngrundlag. Vigtige punkter inkluderer:
 • Adgang til at finde tidligere løngrundlag i arkivet.
 • Automatisk tildeling af adgang til medarbejderens personlige arkiv ved afslutning af lønperioden.

Ferieårsafslutning 

Ved afslutningen af året er det nødvendigt at foretage en afslutning af ferieåret. ClinicDrives årsafslutningsfunktion gør denne proces enkel ved at muliggøre udbetaling af eventuel resterende ferie, eller overførsel af den til det kommende ferieår.

Hovedtræk omfatter:

 • Årsafslutningsfunktionen forenkler afslutningen af ferieåret.
 • Systemet understøtter muligheden for enten at udbetale resterende ferie eller overføre den til det efterfølgende ferieår.

Lønperioder​ (B,F,N)

Med ClinicDrive har du mulighed for en enkel definering af lønperioderne, så de passer præcist til klinikkens løncyklus. Dette sikrer, at opgørelsen af ferie og feriefridage altid bliver gennemført korrekt. Kernepunkter inkluderer:
 • Evnen til at skræddersy lønperioderne, så de er i overensstemmelse med klinikkens lønudbetalingscyklus.
 • Dette garanterer en nøjagtig opgørelse og udbetaling af merarbejde og afspadsering.

Lønintegrationer og -mapninger

Lønmapning udgør fundamentet for en tæt integration med dit lønsystem, hvilket muliggør en problemfri indtastning eller indlæsning af alle afstemte opgørelser ved hjælp af en CSV-fil. Du har muligheden for at oprette forskellige lønmapninger efter behov. Selvom det er muligt at taste løndata manuelt i lønsystemet, indebærer dette en øget risiko for fejl. Af den grund anbefales det at generere en CSV-fil i ClinicDrive, som kan indlæses i dit lønsystem. Væsentlige punkter inkluderer:
 • Lønmapning er afgørende for en gnidningsfri integration med dit eksisterende lønsystem.
 • Der er mulighed for manuel indtastning af løndata i lønsystemet, men dette medfører risiko for fejl.
 • ClinicDrive kan generere en CSV-fil baseret på lønmapning, hvilket gør det muligt at indlæse oplysningerne i dit lønsystem uden besvær.

Statistik

Statistik

Med ClinicDrives statistikfunktion har du mulighed for at gå i dybden med klinikkens data og på denne baggrund træffe de rigtige beslutninger for udviklingen af din klinik. Du kan se et samlet overblik over medarbejdernes fravær eller gå i dybden med registreringer for den enkelte medarbejder.

Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under statistik.

Medarbejderen​ (F,N)

I systemet har du mulighed for at få indblik i fraværsstatistikken for en individuel medarbejder. Du kan desuden vælge at fokusere på en enkelt fraværskategori eller årsag, hvis det er relevant.

Centrale aspekter omfatter:

 • Adgang til overblik over fraværsstatistikken for en specifik medarbejder.
 • Evnen til at filtrere og undersøge en enkelt fraværskategori eller årsag efter behov.

Klinikken 

Denne fraværsstatistik giver dig mulighed for at få en klar og overskuelig opgørelse af fravær på tværs af alle medarbejdere, i én samlet oversigt. Derudover kan du vælge at fokusere på en specifik fraværskategori eller årsag, hvis det er relevant.

Vigtige punkter inkluderer:

 • Praktisk overblik over fravær for alle medarbejdere i én samlet oversigt.
 • Valgmulighed for at se en opgørelse for en enkelt fraværskategori eller årsag efter behov.

Sygdomsstatistik​ (F,N)

 

Ressourcer​ (T)

 

Hjemmeadgang

Hjemmeadgang / mobilløsning


ClinicDrives dedikerede mobilløsning er udviklet til at hjælpe medarbejderne, når de ikke er på klinikken. Medarbejderne har adgang fra deres egen mobiltelefon, her kan de se deres fremmødeplan, melde ferie og sygdom og kommunikere med kollegerne gennem beskedsystemet.

Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under hjemmeadgang / mobilløsning.

Ønsker​ (B,F,N)

Mobilløsningen understøtter, at medarbejderne kan ønske fravær, for eksempel ferie, direkte i systemet.

 • Medarbejderne kan ønske ferie og andet fravær direkte i systemet fra egen mobiltelefon.

Sygemelding​ (B,F,N)

Medarbejderne kan melde sygdom direkte i systemet fra deres egen mobiltelefon. Ved overstået sygdom sender de en raskmelding – igen fra egen telefon.

 • Mobilløsning understøtter syge- og raskmelding

Fremmøde 

Med ClinicDrives mobilløsning har medarbejderen mulighed for at se sin egen fremmødeplan fra sin private mobiltelefon. På den måde har medarbejderen altid planen med sig, og kan orientere sig om eventuelle ændringer og opdateringer.

 • Mobilløsning giver medarbejderne adgang fra egen telefon
 • Medarbejderne har altid egen fremmødeplan ved hånden

Kommunikation (B,F,N)

Via mobilløsningen har medarbejderen mulighed for at kommunikere med sine kolleger på klinikken, samt medarbejdere på andre klinikker inden for netværket. Kernefunktioner inkluderer:

 • Mulighed for at sende beskeder til kolleger via mobilløsningen.

Profil 

For hver enkelt medarbejder har ClinicDrive en medarbejderprofil, der viser stamdata, aftalegrundlag og opgørelser af timer og fravær. Data og opgørelser opdateres løbende, og er baseret på de gældende overenskomster. Medarbejdere og administrator har direkte adgang til de underliggende data, så der er fuld gennemsigtighed for alle opgørelser. Det skaber tryghed og styrker tilliden i klinikken.

 • Medarbejderprofil med oplysninger om den enkelte medarbejder
 • Løbende opdatering af data og opgørelser
 • Opgørelser baseret på gældende overenskomst for faggruppen
 • Fuld gennemsigtighed for medarbejder og administrator

Netværksadministration

Netværksadministration


ClinicDrives netværksfunktion strømliner administrationen af flere klinikker i et klinikfællesskab eller en kæde. Du kan oprette fælles procedurer, opgavebeskrivelser og dokumenter, og dermed sikre en ensartet kvalitet og synergi på tværs af klinikkerne. Netværksløsningen understøtter en fælles lønadministration, og gør det muligt for dig at tilgå informationer på de enkelte klinikker let og effektivt.

Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under netværksadministration.

Klinikadgang​ (N)

Med netværksfuntionen får medarbejderne i den enkelte klinik adgang til at se egne informationer og fælles dokumenter.

 • Adgang til egne informationer og fælles dokumenter for den enkelte klinik

Fælles procedurer, opgaver og dokumenter​ (N)

Med ClinicDrives netværksfunktion har du mulighed for at udnytte de synergier, der skabes, når du administrerer flere klinikker. Du kan opstille procedurer, beskrive opgaver og oprette dokumenter, som alle medarbejdere kan tilgå, og dermed sikre en ensartethed på tværs af klinikkerne i netværket. Det er også muligt at tilpasse procedurer og opgavebeskrivelser til de lokale forhold på den enkelte klinik.

 • Ensartede procedurer, opgavebeskrivelser og dokumenter til klinikker i netværket
 • Mulighed for at skabe synergi og ensartethed på tværs af netværkets klinikker
 • Procedurer og opgavebeskrivelser kan tilpasses lokale forhold

Lønadministration​ (N)

ClinicDrives netværksløsning gør det let at strømline lønadministrationen på tværs af alle klinikker i netværket. Systemet indhenter oplysninger fra alle klinikker, og det er muligt at afslutte lønperioden for en enkelt klinik eller flere klinikker på én gang. Processen kan sættes op efter jeres ønske – enten som en ekstra kontrol eller en central afslutning af lønperioden for den enkelte klinik. Herefter overføres alle data til jeres lønsystem – dette kan gøres manuelt eller ved indlæsning af en datafil.

 • Strømlinet lønadministration på tværs af netværket
 • Systemet indhenter automatisk data fra alle klinikker
 • Mulighed for at afslutte lønperioden for én eller flere klinikker på samme tid
 • Overførsel til lønsystem, enten manuelt eller ved indlæsning af datafil

Roller & rettigheder

Roller og rettigheder


I ClinicDrive defineres medarbejderens adgange og muligheder af den rolle, han eller hun tildeles i systemet.

Medarbejderplatformen giver adgang til, at den almindelige medarbejder kan se egne oplysninger og opgørelser, fremmødeplan, opgavebeskrivelser og bruge den interne beskedfunktion til kommunikation med sine kolleger.

Administrationsplatformen giver mulighed for at tildele en række forskellige roller. Managementrollen, der typisk tildeles den virksomhedsansvarlige tandlæge eller klinikadministratoren, giver adgang til alle funktioner. Desuden er der en række specialistroller: Administrator, teamkoordinator, HR-koordinator og best practice-koordinator.

Administratorrollen er den vigtigste, den varetages typisk af klinikkoordinatoren, som får ansvaret for at lave tidsgodkendelser, vedligeholde stamdata og introducere nye medarbejdere til systemet. ClinicDrive er administratorens vigtigste værktøj i hverdagen.

 • Adgang til ClinicDrive defineres af den tildelte rolle
 • Medarbejderne har adgang til egen fremmødeplan, opgavebeskrivelser og egne data
 • Administratoren laver tidsgodkendelser, vedligeholder stamdata og introducerer nye medarbejdere
 • Det er muligt at tildele andre roller til specialister i klinikken

Roller (B,F,N)

 • Adgang til ClinicDrive defineres af den tildelte rolle
 • Medarbejderne har adgang til egen fremmødeplan, opgavebeskrivelser og egne data
 • Administratoren laver tidsgodkendelser, vedligeholder stamdata og introducerer nye medarbejdere
 • Det er muligt at tildele andre roller til specialister i klinikken

Medarbejderadministration

Medarbejderne er rygraden i din tandlægeklinik. Derfor skal al data om medarbejderne samles og administreres ét sikkert sted, og medarbejderne skal have adgang til og fuld gennemsigtighed på egne data og opgørelser. I ClinicDrive opretter, tilgår og ajourfører du let al data om medarbejderne og deres individuelle aftalegrundlag. Med beskedsystemet kommunikerer I sikkert og målrettet mellem klinikkens medarbejdere.

Se underpunkter for beskrivelse af funktionerne under medarbejderadministration.